fbpx

Интервю със Саша Безуханова/ Interview with Sasha Bezuhanova

Димитър Стафидов – Ключът е в теб
юни 11, 2017
ПРЕДСТОИ: Key@SWISS на 14.10.2017 г. в Интер Експо Център
септември 5, 2017

This article is bilingual, for English version, please scroll down.

Безплатни регистрации за събитието/ Free registration here: http://forum-klyuch.info/upcoming/

Саша Безуханова: Времето е такова, че хората се обединяват за идеи, каузи.

Форум КЛЮЧ: Ако трябва да обясниш на малко дете какво е да си проактивен, как би го направила?

Саша: На малко дете бих казала, че да бъдеш проактивен означава да работиш за това, което обичаш и за това, в което вярваш. Дори и да има трудности и предизвикателства по пътя ти, да не се отказваш, защото това е твоята кауза.

Форум КЛЮЧ: Смяташ ли, че българското общество е изтъкано от проактивни граждани?

Саша: Има много проактивни и допринасящи хора. Аз  ги срещам всеки ден. Не непременно всички са познати по име. Много от тях не са в заглавията на вестниците или пък разпознаваеми от конвенционалните медии, но създават добри неща и го правят независимо от това дали имат ресурс, проект или голям екип. Времето е такова – на споделяне и обединение – за идеи и каузи.

Форум КЛЮЧ: Идеята на MOVE.BG е именно да обединява, нали? Какъв беше твоят личен мотив за създаването на MOVE.BG?

Саша: Да, MOVE.BG. е платформа, обединяваща хората с принос , които ние наричаме „създаващи“. Целта ни е да обединим различните „балончета“ – онези малки общности, които създават качествен продукт за развитие на обществото си. Те не винаги говорят помежду си. Ние работим именно, за да има мост между хората, които са различни помежду си, но са обединени от общи ценности и от приноса си за развитие на обществото на България.

Форум КЛЮЧ: Според теб, на добре ли вървят нещата?

Саша: О, да, всеки ден виждам доказателствата за това, че все повече хора имат потребност да работят за каузи в България. Живеем във време на трансформация и прехождаме от среда и свят с едни ценности – към нови. Затова и изглежда така кризисно и драматично – защото старите модели се рушат. Все по-видими са, обаче, примерите на градивното, на новото, което се създава. От четири години насам ние работим именно, за да стимулираме процеса на този растеж в държавата.

Форум КЛЮЧ: Като каза преход, какво беше за теб да направиш прехода от бизнеса към небизнеса?

Снимка: Дамян Хаджииванов

Снимка: Дамян Хаджииванов

Саша: Винаги съм работила в обществена полза. Това е част от моето ДНК, от моето разбиране за това как човек да живее пълноценно. Реших да се посветя на каузата България да се развива според потенциалите си и да бъде видяна като място за щастлив живот. Струва ми се необходимо повече хора да могат да виждат доброто тук. Защото го има. България е дарена с прекрасна природа, ние сме член на Европейския съюз, имаме изключително много креативни хора, чиито талант е разпознаваем в цял свят. Струва си усилието и тук хората да разпознават повече тези възможности, отколкото бариерите.

Sasha Bezuhanova: Nowadays people unite in the name of common ideas and causes.

Forum KLYUCH: If you have to explain to a little kid what it is like to be proactive, what would you tell?

Sasha: To a child, I would say that being proactive means to work for what you love and for what you believe in. Even if you face difficulties and challenges you don’t give up because that’s your cause.

Forum KLYUCH: Do you think there are many proactive citizens in the Bulgarian society?

Sasha: There are many proactive people. I meet them  every day. Not necessarily all of them are known by name. Many of them are not in the newspaper headlines, neither are recognized by the conventional media. However, they create good things regardless of whether they have resources, projects or a big team. Nowadays people unite in the name of common ideas and causes.

Forum KLYUCH: As you said “unite”, what was your personal motivation for the creation of MOVE.BG?

Sasha: MOVE.BG. is a platform that unites those people that we call „the creators.“ Our goal is to unite the different „bubbles“ – those small communities that create a quality product supporting the development of the society. They do not always talk to each other. We work to create that bridge between the people are different but yet united by common values and by their contribution to the development of the Bulgarian society.

Forum KLYUCH: Do you think we are doing well in that regard?

Sasha: Oh, yes. Every day I see the evidence that more and more people have the urge to work for causes in Bulgaria. We live in a time of transformation and we move from environment and world with one type of values to a new world. That’s why it looks so dramatic – something vanishes. However, examples of constructive, of new things that are being created, become more and more visible. For four years now, we have been working to stimulate this process of growth.

Forum KLYUCH: As you mentioned transition, what was it for you to move from business to non-business environment?

Sasha: I have always worked for the public benefit. This is part of my DNA, of my understanding of how a person could live fully. I decided to devote myself to the cause of Bulgaria moving forward according to its potentials and being recognized as a place for a happy life. It think that more people should be able to see the positive things here. Because they exist. Bulgaria is gifted with wonderful nature, we are a member of the European Union, and we have extremely creative people with talents recognized all over the world. It is worth making people pay more attention to all these opportunities rather than focusing on the barriers.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress