Интервю с Надя Райноне/ Interview with Nadia Rainone

Nicola Schoenenberger/ Никола Шьоненбергер
октомври 4, 2017
Interview with Nicola Schoenenberger/ Интервю с Никола Шьоненбергер
октомври 5, 2017

This interview is bilingual, for English version, please scroll down.

Безплатни регистрации за събитието/ Free registration here: http://forum-klyuch.info/upcoming/

Надя Райноне: „Социалното предприемачество се превръща в нова мода“

Форум КЛЮЧ: Здравей, Надя, разкажи ни малко повече за себе си и за пътя, който си изминала, за да стигнеш дотук?

Надя: След като завърших бизнес администрация и работих в мултинационална финансова корпорация, осъзнах, че просто не виждам бъдещето си в голяма фирма. Вродената ми инициативност щеше да пасва много пвоече на динамичната среда на стартъпите. Така се присъединих към едва прохождащ инвестиционен стартъп. Двете позиции не можеха да бъдат по-различни! Независимо че работех в страхотно споделено пространство, заобиколена от мотивирани и интелигентни хора, нуждата с работата си да допринасям за благото на обществото и околната среда, ставаше все по-голяма и по-голяма. Така се присъединих към seif – швейцарска компания, която предлага подкрепа – финансова и нефинансова, на социални предприятия и се стреми да укрепи екосистемата на социалните иновации. Като мениджър проекти и комуникации, моята цел е именно да подпомагам социалните предприемачи да успеят да комбинират в работата си професионализма на корпорациите и динамиката, характерна за стартъпите с нов, по-човешки и съпричастен начин за правене на бизнес. Или иначе казано, да съчетаят най-доброто от двата свята.

Форум КЛЮЧ: Как точно осигурявате подкрепа на социалните предприятия? Какво е въздействието от работата Ви?

Надя: От 2011 година насам ръководим най-голямото международно състезание за социални предприемачи в немскоговорящата част на Европа – the seif Awards for Social Entrepreneurship. Освен това предлагаме обучителни програми, при които старши корпоративен мениджър и социален предприемач си сътрудничат по определен проект. В семинарите Business Creation и Business Growth пък помагаме на социални предприемачи от всички сектори да започнат или да разраснат и усъвършенстват дейността си. За да допринесем за професионализма в социалното предприемачество и да подпомогнем преодоляването на проблема с финансирането в началната фаза на развитие, ръководим клуб на бизнес ангели и организираме събития, по време на които различни социални предприятия представят работата си.

Определено можем да кажем, че има голямо развитие на стартъпите от гледна точка на професионализъм и реално въздействие върху обществото.

Страхотно е да видим как социалните предприемачи стават все по-разпознаваеми в нашата екосистема и социалното предприемачество се превръща в нова мода. От друга страна, нараства и интересът към инвестициите за дадена кауза – мисля, че хората с все по-голямо желание искат да работят в името на това да направят света едно по-добро място.

Форум КЛЮЧ: Според теб кое е най-голямото предизвикателство, с което се сблъсква социалното предприемачество в днешно време?

Надя: Както за всяко предприятие, независимо дали социално или не, първоначалната борба за финансиране е изключително жестока. Бих казала, че за социалните предприятия е дори по-сериозно предизвикателство, имайки предвид, че все още много инвеститори не са добре запознати с идеята да инвестираш в кауза.

Форум КЛЮЧ: Как виждаш сферата на социалното предприемачество след, да речем, десет години?

Надя: Нашата визия е, че във всяка компания „въздействието“ ще се превърне в задължителен индикатор на представянето. Няма да съществува разлика между „обикновен“ бизнес и „бизнес с кауза“, а всяка компания ще поема отговорност за благото не само на обществото, но и на цялата планета.

 

 

Nadia Rainone: “Social entrepreneurship is truly becoming the new black in business”

Forum KLYUCH: Hello, Nadia, tell us a little bit about your background and the path that led you to where you are today?

Nadia: After my studies in business administration and a career with a multi-national corporation in the finance sector, I realized that I just didn’t see my future in a large corporation and my self-driven personality would better suit the dynamic startup environment. Thus, I joined an early stage investor relations startup. The two jobs could not have been more different, but even though I was working in a very cool co-working space and surrounded by motivated, smart people, the need to contribute to our society and environment through my work became bigger and bigger. So I joined seif – a Swiss company which offers non-financial and financial support to social enterprises and is committed to strengthening the social innovation ecosystem. In my role as Project- & Communications Manager, my aim is to help social entrepreneurs combine the corporate’s professionalism and the dynamics of the startup world with a new, more compassionate and inclusive way of doing business in other words: to bring together the best of both worlds.

Forum KLYUCH: So, in your work, you provide support to social enterprises? How exactly do you do that and what impact do you see from your work?

Nadia: Since 2011, we run the largest international business plan competition for social entrepreneurs within German speaking Europe – the seif Awards for Social Entrepreneurship. Furthermore, we offer skill-based coaching programs where a senior level manager from the corporate side and a social entrepreneur collaborate on a specific topic. In our Business Creation and Business Growth seminars, social entrepreneurs from all sectors are supported to either start or grow and improve their business performance. To contribute to the professionalism of social entrepreneurship and bridge the funding gap for social enterprises in the early stage phase, we also lead an impact angels club and organize different pitching events with social enterprises presenting their work.

We can clearly identify a huge development of the startups in terms of professionalism and measuring as well as presenting the social impact. We are glad to see that social entrepreneurs have become a recognizable feature of our ecosystem: social entrepreneurship is truly becoming the new black in business. Also, the interest of people in the topic of impact investing is increasingly high – I think the awareness is rising and with it also the willingness to take action start making this world a better place.

Forum KLYUCH: What’s the toughest challenge facing social entrepreneurs today?

Nadia: Like for every startup – be it social or not – to get through the first financing round is incredibly difficult. I’d say for social startups it is an even bigger challenge, since many investors are not yet familiar enough with the concept of impact investing.

Forum KLYUCH: Where do you see the field in, say, ten years?

Nadia: Our vision is that within every company the “Impact” will be a KPI measured per default. That there won’t be any differentiation between “regular” and “social” businesses but that every company will take the responsibility for our society as well as our planet and rise to the challenge to save it.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress